Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WOW Nederland VOF

 

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WOW Nederland VOF gedane aanbiedingen en de tussen partijen gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op verbintenissen die uit de gesloten overeenkomsten voortvloeien.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 

II AANBOD

1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook gedaan bijvoorbeeld middels internet, advertenties, beurzen of door vertegenwoordigers gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Ook indien hier een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen is genoemd.

2. Mondelinge mededelingen zijn voor WOW Nederland VOF niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van deze mededelingen schriftelijk worden bevestigd.

3. De eventueel van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn echter niet bindend. Prijswijzingen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

4. De aanbiedingen zijn immer zolang de voorraad strekt.

 

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien het aanbod van WOW Nederland VOF wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand nadat WOW Nederland VOF de schriftelijke order van opdrachtgever heeft ontvangen en deze ook schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd of door het geven van uitvoering aan de overeenkomst door WOW Nederland VOF.

2. Eventueel later gemaakte afspraken of aanvullingen dan wel wijzigingen zijn slechts geldig voorzover WOW Nederland VOF deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever niet binnen 3 dagen schriftelijk heeft gereclameerd.

3. WOW Nederland VOF heeft het recht om bij grotere opdrachten een gedeeltelijke vooruitbetaling te verzoeken.

Annulering

1. Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.

2. Indien WOW Nederland VOF al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3. De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van het totale bedrag aan bestelde zaken te voldoen gelijk aan 50% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 indien deze op de dag van aflevering worden geannuleerd. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden. In alle andere gevallen is opdrachtgever bij annulering 20% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 35,00 aan WOW Nederland VOF verschuldigd.

4. Geleverde zaken worden niet retourgenomen, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen. Reeds geopende zaken worden sowieso niet retour genomen.

5. Het weigeren van het in ontvangst nemen van zaken wordt als annulering beschouwd. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

6. Indien tot terugname wordt overgegaan, is WOW Nederland VOF gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname dan wel hier een tegoedbon voor te geven.

 

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Overmacht

1. In het geval van overmacht is WOW Nederland VOF bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, de levering van de bestelde zaken op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

2. Alle tot dan toe door WOW Nederland VOF gemaakte kosten worden terstond volledig opeisbaar.

3. Met overmacht wordt bedoeld alle omstandigheden waarmee WOW Nederland VOF bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende.

Levering

1. Levering geschiedt vanaf Schijndel, tenzij anders is overeengekomen.

2. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. De termijnen van nakoming worden bij benadering opgegeven, zodat bij overschrijding WOW Nederland VOF in gebreke dient te worden gesteld. Het verzuim zal nimmer recht geven op schadevergoeding dan wel op ontbinding van de overeenkomst. WOW Nederland VOF brengt u zoveel mogelijk op de hoogte indien de gestelde leveringstermijn niet kan worden behaald. Levering geschiedt altijd in overleg.

3. WOW Nederland VOF heeft het recht de termijn van oplevering vooruit te schuiven indien de opdrachtgever niet tijdig alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens aan haar heeft verstrekt.

4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door WOW Nederland VOF, buiten haar verantwoordelijkheid om, wordt overschreden. Dit kan niet leiden tot wanprestatie.

5. WOW Nederland VOF is gerechtigd om bestellingen in gedeelten te leveren en separaat te factureren.

Verzendingen

1. Verzendingen van zaken, waaronder retourzendingen, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever dient zich hiervoor te verzekeren.

2. Toeslagen voor afwijkende zendingen zijn immer voor rekening van de opdrachtgever.

Transportschade

1. Transportschade en diefstallen etc. dienen door de opdrachtgever zelf direct aan de vervoerder te worden gemeld. WOW Nederland VOF behoudt zich het recht voor om ingestelde schadevorderingen op voornoemde gronden te weigeren. WOW Nederland VOF heeft voor schades een transportverzekering afgesloten.

Reclame

1. Reclames over ondeugdelijke zaken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk per aangetekend schrijven dan wel per deurwaardersexploot aan WOW Nederland VOF te geschieden.

2. Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Afwijking met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

4. Voor retourzendingen dient er eerst door WOW Nederland VOF schriftelijk toestemming te worden verleend. De retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden toegezonden aan het door WOW Nederland VOF opgegeven adres.

Ontbinding

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is WOW Nederland VOF bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van de zaken op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever:

o surséance van betaling heeft aangevraagd;

o in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

o zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;

o getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé;

o in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

2. WOW Nederland VOF is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.

3. Alle vorderingen worden terstond volledig opeisbaar.

4. Opdrachtgever dient WOW Nederland VOF in de voorkomende gevallen geheel kosteloos te stellen voor de door haar geleden schade.

 

V BETALING

Prijzen

1. 1. Prijzen voor bedrijven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten alsmede voor particulieren inclusief BTW en exclusief vervoerskosten tenzij door WOW Nederland VOF anders is aangegeven. Eventueel bijkomende kosten en toeslagen voor leveringen buiten Nederland zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bedrijven binnen de EU zijn na overlegging van hun BTW-nummer vrijgesteld van BTW. WOW Nederland VOF behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen en (ook zonder voorkennis) de levering tegen de nieuwe prijzen uit te voeren.

2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden WOW Nederland VOF op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Betaling

1. Betaling dient altijd op verzoek vooraf te geschieden middels betaling door middel overboeking dan wel á contant bij aflevering, tenzij WOW Nederland VOF op krediet heeft geleverd en op de facturen een andere betalingstermijn staat vermeld. Betaling is mogelijk via IDEAL of PIN. Bij opdrachtgevers waarmee al jaren wordt samengewerkt bestaat de mogelijkheid tot betaling via automatische incasso. De normale betalingstermijn bij verkoop op krediet bedraagt 14 dagen na datum facturering.

2. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen is opdrachtgever van rechtswege een rentepercentage verschuldigd aan WOW Nederland VOF gelijk aan 15% per jaar over het gehele openstaande bedrag. Een nadere ingebrekestelling is daarbij niet vereist.

3. Betalingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften. Indien er aan WOW Nederland VOF een automatische incasso is afgegeven en deze wordt gestorneerd, dient opdrachtgever alsnog zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de openstaande factuur.

4. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

5. Indien op enig moment bij WOW Nederland VOF gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft WOW Nederland VOF het recht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever vooruitbetaling te eisen of dat er deugdelijke zekerheid wordt gesteld voor het factuurbedrag.

Verzuim opdrachtgever

1. Bij niet tijdige betaling raakt de opdrachtgever in verzuim en is WOW Nederland VOF bevoegd de levering van andere bestelde zaken evenals garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

2. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is WOW Nederland VOF bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij moet ook gedacht worden aan alle gerechtelijke kosten, inclusief beslagkosten, faillissementskosten, advocaatkosten, kosten deskundige en/of andere ingeschakelde derden etc.

3. De over de hoofdsom verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente met een minimumbedrag van € 250,00.

4. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie op de kosten, dan de rente en tenslotte op de oudste facturen.

Eigendomsvoorbehoud

1. WOW Nederland VOF blijft eigenaar van alle aangeleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan.

2. Betaling door een derde die in de vordering van WOW Nederland VOF wordt gesubrogeerd, zal niet leiden tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van voldoening van de verschuldigde prestatie.

3. Voordat het eigendom volledig op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden doorverkocht dienen de opbrengsten hiervan direct te worden aangewend ter betaling van de onderhavige facturen van WOW Nederland VOF.

4. Indien en zolang WOW Nederland VOF eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever WOW Nederland VOF op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal opdrachtgever op WOW Nederland VOF eerste verzoek mededelen waar de producten zicht bevinden.

5. WOW Nederland VOF blijft, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de geleverde zaken terug te vorderen.

6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van WOW Nederland VOF. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle producten en aanverwante artikelen die door WOW Nederland VOF aan opdrachtgever worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij WOW Nederland VOF of diens toeleveranciers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door WOW Nederland VOF en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de producten en of andere materialen als in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van WOW Nederland VOF of diens toeleveranciers kunnen bevatten en opdrachtgever verbindt zich alsdan deze producten en/of materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-/herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

4. WOW Nederland VOF verklaart naar beste weten dat zijn producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan WOW Nederland VOF zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd.

5. Opdrachtgever zal WOW Nederland VOF onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen WOW Nederland VOF bevoegd daarentegen – mede namens opdrachtgever – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een regeling in der minne te treffen. Opdrachtgever zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal WOW Nederland VOF zijn medewerking verlenen.

 

VI GARANTIE

1. De garantie die WOW Nederland VOF geeft, is gelijk aan de garantie die de leveranciers van de desbetreffende producten, onderdelen en materialen aan WOW Nederland VOF verstrekken.

2. Op tweedehands geleverde zaken en ritsen wordt geen garantie verstrekt.

3. Garantie wordt eerst verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan en aan alle andere verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, jegens WOW Nederland VOF is voldaan.

4. WOW Nederland VOF zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk trachten om ontstane gebreken kosteloos te herstellen door middel van het herleveren of herstellen van de zaken die ernstige tekortkomingen vertonen. Kleine reparaties worden door WOW Nederland VOF zelf uitgevoerd. Bij ernstige gebreken bijvoorbeeld boombreuk aan een zadel dient deze altijd te worden teruggezonden naar de leverancier. Wanneer herstel niet mogelijk blijkt, zal een schadevergoeding worden uitgekeerd dan wel een tegoedbon worden verstrekt. (zie ook omvang van de schadevergoeding)

5. Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende c.q. onoordeelkundig onderhoud, zelf aangebrachte verandering zonder toestemming van WOW Nederland VOF, normale slijtage of gebreken dan wel onjuist gebruik.

6. De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij WOW Nederland VOF:

o onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;

o aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het geleverde product dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van WOW Nederland VOF;

o alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

7. Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van WOW Nederland VOF.

 

VII AANSPRAKELIJKHEID

Omvang van de schadevergoeding

1. WOW Nederland VOF is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken en/of eigendommen van WOW Nederland VOF voorzover ontstaan door grove schuld van WOW Nederland VOF of van hen die door WOW Nederland VOF te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen WOW Nederland VOF verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

3. De door WOW Nederland VOF te vergoeden schade wordt - in het geval de verzekeringsmaatschappij om haar moverende redenen geen schade uitkeert - beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft.

4. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, zal de aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan het factuurbedrag voorafgaande aan de gebeurtenis dan waaruit de schade is ontstaan.

5. Elke aanspraak op vergoeding of van herstel vervalt na het verlopen van de garantieperiode, zonder dat er binnen deze periode is gereclameerd.

6. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

7. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever ten opzichte van WOW Nederland VOF als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

8. Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

 

VIII RETOURGARANTIE

Foutieve zaken

1. Opdrachtgever – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de foutief bestelde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst aan WOW Nederland VOF te retourneren. WOW Nederland VOF zal dan aan opdrachtgever opnieuw dezelfde producten leveren, onder de navolgende voorwaarden:

2. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn;

3. De kosten van retourzending zijn ten allen tijde voor opdrachtgever, mits schriftelijk vooraf anders overeengekomen met WOW Nederland VOF. Ongefrankeerde retourzendingen kunnen door WOW Nederland VOF worden geweigerd. Retourzending zonder opgaaf van reden

4. Opdrachtgever – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen na ontvangst aan WOW Nederland VOF te retourneren. WOW Nederland VOF zal dan binnen uiterlijk 30 dagen het aankoopbedrag retourneren.

5. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn en in de originele verpakking;

6. De kosten van retourzending zijn ten allen tijde voor opdrachtgever, mits schriftelijk vooraf anders overeengekomen met WOW Nederland VOF. Ongefrankeerde retourzendingen kunnen door WOW Nederland VOF geweigerd worden.

 

IX SLOTBEPALING

Rechtskracht

1. De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van WOW Nederland VOF dan wel de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Mocht WOW Nederland VOF een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

3. Indien opdrachtgever een vertaalde versie van de algemene voorwaarden heeft ontvangen en over deze algemene voorwaarden een geschil rijst, prevaleert immer de Nederlandse tekst.

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten met WOW Nederland VOF en de verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In de voorkomende gevallen dat de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, wordt de rechtbank te Leeuwarden als bevoegd forum aangewezen

 

KWALITEIT VOOR PRESTATIE, COMFORT & PASVORM

WOW zadels zijn gemaakt in Engeland door First Thought Equine Ltd.

WOW zadels gebruikt gepatenteerde technologie, dat alleen in deze zadels te vinden is.

Registratie  No. 3186860    Geregistreerd in Engeland.

WOW Nederland, Sint Nicolaasga.

Catch up on what is new and coming up with our products, events and riders WOW Saddles You Tube Channel Twitter button Facebook Button
Member of the Society of Master Saddlers
Member of the British Equestrian Trade Association

The First Thought is always best

© 2011 Copyright all information is copyright and cannot be reproduced without prior permission. WOW, Flair, Korrector & Equiform are Trade Marks of First Thought Equine Ltd.

All products and features described herein are protected by Patents, Trade Marks and Registered Design Rights.